Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Kraków

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

Mapa dojazdu na zbiórki

Mapa dojazdu do miejsca zbiórki
na stawach w Spytkowicach

Mapa dojazdu do miejsca zbiórki
na stawach w Przerębiu

Historia

Pierwsze stawy rybne w Zatorze powstały na przełomie XIII i XIV wieku. Z czasem, w kolejnych stuleciach zostały one rozbudowane.

Od 1778 roku stawy wraz z okolicznymi majątkami ziemskimi stanowiły kolejno własność: Duninów, Tyszkiewiczów, Wązowiczów i Potockich.

W okresie międzywojennym i po II Wojnie Światowej kompleks stawów w Zatorze i Spytkowicach stał się atrakcyjnym miejscem polowań na ptactwo wodne. W dniu 1 kwietnia 1971 roku Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego wyłączył obwód 226 Zator-Spytkowice z dzierżawy i powierzył gospodarkę łowiecką nad nim Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, który sprawuje ją do dzisiaj. Aktualnie Ośrodek gospodaruje na terenie jednego obwodu łowieckiego nr 99 o powierzchni 3578 ha; w tym powierzchnie wód ok. 1200 ha. Od roku 2000 nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie.

Stawy zatorsko-spytkowickie stanowią płytkie, zarośnięte roślinnością środowisko wodne stwarzające korzystne warunki do bytowania wielu gatunków ptactwa. Obok ptaków łownych na stawach bytuje wiele gatunków chronionych i rzadkich.

Corocznie na terenie Ośrodka organizowane są polowania na kaczki, bażanty i zające. W sezonie łowieckim pozyskuje się 4000 do 5000 osobników łownego ptactwa wodno-błotnego, 300 bażantów kogutów, 30 saren, 50 do 70 lisów, 100 piżmaków i 30 do 50 dzikich gęsi.

Na stawach zostały wybudowane dwie wiaty służące myśliwym do odpoczynku podczas przerw w polowaniach. W pobliżu wiaty na Spytkowicach budowana jest ścieżka dydaktyczna z urządzeniami służącymi do hodowli zwierzyny oraz urządzeniami łowieckimi. Ośrodek w Zatorze współpracuje z Uniwersytetem Jagiellońskim, Instytutem Ochrony Przyrody PAN w Krakowie oraz Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie w zakresie hodowli zwierzyny oraz zastosowania nowych technik w gospodarowaniu populacjami zwierząt dzikich.

Kierownik Ośrodka: Jan Marian Furczoń tel. 609 099 842.

Siedziba OHZ Zator: ul. Na Stawach 13, 34-116 Spytkowice

Adres korespondencyjny:  Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy Kraków ul. Żywiecka 12/20, 30-427 Karków

Zarząd Okręgowy PZŁ w Krakowie informuje, że polowania na zwierzynę na terenie OHZ prowadzone są w formie polowań zbiorowych przez kierownika lub osobę przez niego wyznaczoną. Polowania na bażanty mogą odbywać się w dniach określonych w harmonogramie polowań zbiorowych (środy, soboty i niedziele), po uprzednim zgłoszeniu zamiaru polowania u kierownika OHZ-tu. Opłaty za organizację polowania i tusze pobranej zwierzyny dokonuje się w biurze ZO PZŁ w Krakowie. Polowania zamawia się u kierownika OHZ-tu w terminach określonych w planie polowań na dany sezon.

Zatorskie kuraki

Badania nad liczebnością zwierzyny drobnej w Ośrodku Hodowli Zwierzyny w Zatorze wykazały istotne braki w stanie bażanta zwyczajnego (Phasianus colchicus). W związku z zaistniałą sytuacją Kierownictwo OHZ w Zatorze wraz z Zarządem Okręgowym w Krakowie podjęło decyzję o odbudowie populacji bażanta. Przedmiotem rozważań Łowczego Okręgowego oraz Kierownika Ośrodka nad stanem liczebności azjatyckiego kuraka będącego ozdobą naszej rodzimej natury było ustalenie istoty problemu zmniejszającego się stanu bażanta zwyczajnego na terenie Zatoru i Spytkowic. Podjęto decyzję o zmobilizowaniu strażników łowieckich OHZ Zator w celu eliminacji drapieżników będących głównym zagrożenie ptactwa dziko żyjącego oraz rozmowa z rolnikami nad możliwością ograniczenia w okresie lęgów oprysku upraw rolnych. Chemiczne środki stosowane przez rolników uśmiercają wszelakiego rodzaju owady będące głównym pokarmem piskląt i młodych bażantów nie dając im szans na przetrwanie. Zakupiono również 150 sztuk piskląt bażantów do woliery w celu dochowania oraz reintrodukcji tego kuraka. W chwili obecnej zespół pracowników Ośrodka Hodowli Zwierzyny w Zatorze dokłada wszelkich starań aby młodym bażantom niczego nie brakowało, a ich upadek w okresie odchowu był jak najmniejszy.

Kontakt

  1. Kierownik Ośrodka Jan Marian Furczoń tel. 609 099 842, ohz.zator@pzlow.pl

Zapraszamy na łowy!

Pliki do pobrania