Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

Zarząd Okręgowy Kraków

Szkody łowieckie

Zgłoszenie szkody w uprawach i płodach rolnych

Właściciel albo posiadacz gruntu rolnego, na którym powstała szkoda łowiecka, zwany dalej „poszkodowanym”, zgłasza ją, składając w postaci papierowej albo elektronicznej wniosek oszacowanie szkód łowieckich:

  • W terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia;
  • W przypadku szkody wyrządzonej przez dziki na łąkach i pastwiskach:
  • poza okresem wegetacyjnym – w terminie umożliwiającym szacowanie szkody przed doprowadzeniem uszkodzonego obszaru do stanu pierwotnego przed rozpoczęciem  wegetacji,
  • w okresie wegetacyjnym – w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia. 

Wniosek, zgłoszenia szkody zawiera w szczególności:

  •  imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
  • wskazanie miejsca wystąpienia szkody /miejscowość, gmina, nr ewidencyjny uszkodzonej działki/
  • wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego;
  • numer Księgi Wieczystej dla uszkodzonej działki/aktualny wypis z ewidencji gruntów
  • umowę dzierżawy  (kopię) w przypadku kiedy właścicielem gruntu jest inna osoba niż wnioskodawca. 

Do wniosku Poszkodowany dołącza oświadczenie, iż na dzień składania wniosku na podstawie art. 27b ust. 1 ustawy Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1683.) nie złożył oświadczenia o zakazie wykonywania polowania na nieruchomości, której dotyczy wniosek. 

Formularz zgłoszenia szkody – formularz

Właściwy dzierżawca, zarządca obwodu łowieckiego do którego należy zgłosić szkodę: 

Odszukanie działki (miejsca wystąpienia szkody) na stronie geoportalu Małopolskiej Infrastruktury Informacji Przestrzennej – MIIP: 
miip.geomalopolska.pl 
Zakładka wybierz mapę – rolnictwo – obwody łowieckie aktualne. 

Dane adresowe dzierżawców obwodów łowieckich – zestawienie 

Podstawy prawne: